DentiNews.pl

BioMin C

Postępowanie z odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym

Postępowanie z odpadami medycznymi w gabinecie stomatologicznym
Gospodarowanie odpadami medycznymi jest zagadnieniem rozwijającym się dynamicznie, z uwagi na częstą zmianę odnoszących się do niego regulacji prawnych. Jednakże już od 2012 r. podstawą rozważań, jak należy prawidłowo postępować z wytworzonymi w gabinecie stomatologicznym odpadami medycznymi, jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21 z dnia 2013.01.08).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 rzeczonej ustawy przez odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Natomiast szczegółowy katalog odpadów znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014.1923 z dnia 2014.12.29), w którym kod numer 18 wymienia odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną). Gabinety stomatologiczne powinny być zainteresowane głównie kodami o numerach 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 10.

W tym miejscu należałoby dokładnie opisać podstawowe zasady segregacji odpadów medycznych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Jednak na podstawie art. 250 ust. 1 ustawy o odpadach – przepisy wykonawcze, wydane w oparciu o poprzednio obowiązującą ustawę z 2001 r. – zachowywały moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie nowej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie aktualnej ustawy, a więc do 23 stycznia 2016 r. Mimo upływu powyższego terminu, nowe rozporządzenie nie weszło jeszcze w życie. Zgodnie z powyższym nie obowiązują przepisy, które określałyby m.in. tryb postępowania z odpadami medycznymi, powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych. Wskazany link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12268605 odsyła na stronę Rządowego Centrum Legislacji, gdzie można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Zawiera on istotną zmianę dotyczącą czasu przechowywania odpadów w miejscu powstawania: z 72 do 24 godzin.
Niezależnie od powyższego, istotnym obowiązkiem gospodarującego odpadami medycznymi jest ich ilościowe i jakościowe ewidencjonowanie. Co ważne, dokumenty dotyczące gospodarowania odpadami w gabinecie stomatologicznym, a mające świadczyć o prawidłowym ich ewidencjonowaniu, stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014.1973 z dnia 2014.12.31). Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest modyfikowanie powyższych wzorów dokumentów ewidencji odpadów (art. 68 ustawy o odpadach).

Dokumentem zaświadczającym o wydaniu odpadów przez gospodarującego jest karta przekazania odpadów i odpowiednio karta ewidencji. Kartę przekazania odpadów sporządza wytwórca odpadów, który przekazuje wytworzone przez siebie odpady odpowiedniemu podmiotowi (art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach). Zaś karta ewidencji służy odnotowaniu działań związanych z gospodarowaniem danym odpadem, od momentu wytworzenia aż do przekazania podmiotowi, który – posiadając stosowną decyzję administracyjną – dokona jego odzysku albo unieszkodliwienia. Kartę przekazania odpadów sporządza gospodarujący, który przekazuje wytworzone przez siebie odpady medyczne stosownemu podmiotowi (art. 70 ustawy o odpadach). Należy także pamiętać, że ustawa pozwala na prowadzenie ewidencji w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego (art. 67 ust. 5 ustawy o odpadach). Od dnia 22 lutego 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014.107 z dnia 2014.01.22), zgodnie z którym gospodarujący odpadami winien dysponować dokumentem potwierdzającym unieszkodliwienie odpadów medycznych. Oprócz tego potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów medycznym muszą być zachowane na okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty (art. 72 ust. 1 ustawy o odpadach).

Ustawa o odpadach stwarza możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów dla podmiotów, które:
• wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie;
• wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
• transportują odpady; wykonują wyłącznie usługę transportu odpadów;
• władają powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w rolnictwie i do uprawy roślin.

Jeżeli podmiot spełnia powyższe kryteria, może prowadzić ewidencję jedynie z zastosowaniem karty przekazania odpadów.

Konsekwencją nieprawidłowo prowadzonej ewidencji jest popełnienie wykroczenia, o jakim mowa w art. 180 ustawy o odpadach, który wskazuje, że „kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny”. Grzywna powyższa wymierzana jest kwotowo w wysokości nawet do 5 000 złotych.

Katarzyna Pyrć – aplikant aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego ze współpracą z Levin College of Law, Uniwersytetu na Florydzie oraz aplikacji ogólnej w KSSiP. Współpracowała jako wolontariusz z Fundacją Academia Iuris. 

Tandex Kids 4-7 żółta

8.5 zł

Tandex lusterko stomatologiczne - niebieskie

6.55 zł

Tandex szczoteczka do protez - niebieska

22.5 zł