DentiNews.pl

BioMin C

Reklamowanie leków oraz wyrobów medycznych przez lekarza dentystę

Reklamowanie leków oraz wyrobów medycznych przez lekarza dentystę

Lekarz dentysta, na którym spoczywa obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej, nie powinien brać udziału w reklamach. Przy czym należy podkreślić, że zakaz ten dotyczy wszystkich potencjalnych towarów, nie tylko wyrobów będących produktami medycznymi czy też suplementami diety.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej „lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione” (o reklamowaniu gabinetów stomatologicznych przez lekarzy dentystów była mowa w poprzednim artykule). „Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych”. W oparciu o powyższe należy wywieść, że w istocie, kodeks nie mówi jedynie o zakazie promocji wyrobów medycznych i im podobnych, ale o reklamowaniu wszystkich towarów, których sprzedaż miałaby potencjalnie wzrosnąć dzięki wykorzystaniu autorytetu płynącego z wykonywania zawodu lekarza dentysty. Na takie właśnie, komercyjne wykorzystywanie swego wizerunku, lekarz nie może wyrażać zgody.

Odrębna regulacja prawna w tym przedmiocie znajduje się w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.), gdzie wskazuje się, że reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na:
1. prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia;
2. odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia.
Powyżej przytoczony przepis prawa farmaceutycznego dotyczy wyłącznie reklamy kierowanej do publicznej wiadomości i ma na celu usunięciu przypadków zachęcania do zakupienia produktów medycznych dzięki autorytetowi naukowców, osób mających wykształcenie medyczne, farmaceutyczne lub sugerujących jego posiadanie, ale również osób pełniących oficjalne funkcje publiczne (np. prezydent miasta). Powyższa regulacja nie dotyczy osób publicznych, takich jak muzyk lub sportowiec, jeżeli nie mieszczą się one w jednej z wymienionych wcześniej kategorii osób. Dopuszczalne zatem jest wystąpienie w reklamie produktu medycznego aktora, który dla szerszej publiczności znany jest z odtwarzanej roli lekarza. Jednakże jeżeli rzeczony aktor w istocie miałby posiadać wykształcenie medyczne, to nie może on już wystąpić w reklamie produktów leczniczych.

Należy w tym miejscu przytoczyć także jednoznaczne stanowisko Nr 53/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety, w którym Prezydium w sposób negatywny wyraża się o coraz powszechniejszej reklamie tzw. produktów leczniczych. Naczelna Izba Lekarska zauważa:
1. stale rosnącą liczbę reklam leków sprzedawanych bez recepty oraz suplementów diety;
stosowanie w reklamach wielu wprowadzających w błąd praktyk polegających m.in. na sugerowaniu, że suplementy diety mają działanie podobne do leków;
2. niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców reklamy, którzy poszukują samodzielnie sposobów rozwiązania problemów zdrowotnych lub zmniejszenia ich dolegliwości;
3. posługiwanie się przez reklamodawców wizerunkiem pracowników medycznych lub sugerowanie, że pracownicy medyczni, w szczególności lekarze i lekarze dentyści, polecają reklamowany produkt w celu wywarcia u odbiorcy reklamy wrażenia, iż ma on właściwości lecznicze.

Prezydium NIL jednoznacznie wskazało, że powyżej opisane sposoby reklamy obecnie sprzedawanych produktów leczniczych w aptekach mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do ich przydatności medycznej. W obliczu powyższego Prezydium NIL postanowiło, że po pierwsze: należy rozważyć wprowadzenie w Polsce zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Jeżeli wprowadzenie takich zmian musiałoby wymagać zmian przepisów prawa Unii Europejskiej, to z uwagi na wagę problemu należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zmiany tych przepisów, aby dawały one państwom członkowskim prawo do wprowadzenia ograniczeń reklamy. Po drugie: jeżeli reklama leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety kierowana do społeczeństwa jest dopuszczona, musi ona podlegać ścisłej kontroli pod kątem rzetelności przekazu i prawdziwości zawartych w niej informacji. Postuluje się także, aby reklama wyrobów medycznych i suplementów diety była poddana takim samym ograniczeniom jak reklama leków, w szczególności w kwestii braku możliwości udziału w tych reklamach lekarzy i lekarzy dentystów (vide art. 55 ust. 1 prawa farmaceutycznego). Po trzecie: należy rozważyć, czy suplementy diety, jako produkty niezwiązane z procesem leczenia, powinny być sprzedawane w aptekach. Szczegółowa treść stanowiska Prezydium NIL znajduje się pod wskazanych poniżej adresem: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/apele-prezydium-nrl-podjete-16-wrzesnia-2016-r.

Lekarze dentyści, którzy nie stosują się do wyżej przedstawionych regulacji prawnych, a w szczególności do Kodeksu Etyki Lekarskiej, muszą się liczyć z poniesieniem odpowiedzialności zawodowej na podstawie rozdziału 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.). Sprawy nadużywania wizerunku lekarza dla celów komercyjnych są monitorowane przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej, którzy w przypadku stwierdzenia naruszenia etyki lekarskiej kierują wniosek o ukaranie lekarza do okręgowych sądów lekarskich. Według ustaleń Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lek. Grzegorza Wrony Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach dotyczących naruszenia art. 63 ust. 2 KEL (zgoda na używanie nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych) w latach 2013–2015 prowadzili 42 sprawy, z czego 26 z nich skończyło się wnioskami o ukaranie, skierowanymi do okręgowych sądów lekarskich. Jednocześnie należy podkreślić, że propagowanie przez lekarza dentystę czynności prozdrowotnych w środkach masowego przekazu nie może zostać uznane za komercyjne wykorzystywanie swego wizerunku, bowiem promowanie zdrowego stylu życia przez lekarza jest działaniem etycznie pożądanym.

Katarzyna Pyrć – aplikant aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego ze współpracą z Levin College of Law, Uniwersytetu na Florydzie oraz aplikacji ogólnej w KSSiP. Współpracowała jako wolontariusz z Fundacją Academia Iuris. Katarzyna Pyrć – aplikant aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego ze współpracą z Levin College of Law, Uniwersytetu na Florydzie oraz aplikacji ogólnej w KSSiP. Współpracowała jako wolontariusz z Fundacją Academia Iuris. 
L'Angelica Sensitive Teeth / Wrażliwe Zęby 75ml

8.99 zł

Oral-B Pro-Expert Extra Clean - Medium - fioletowo-różowa

10.98 zł

Tandex Hard 19 zielona

8.5 zł