DentiNews.pl

BioMin C

Podmioty uprawnione do kontroli gabinetu stomatologicznego - część III – ZUS I PIP

Podmioty uprawnione do kontroli gabinetu stomatologicznego  - część III – ZUS I PIP
Kontynuując omawiany w poprzednich artykułach problem kontroli gabinetów dentystycznych, należy w tym miejscu przedstawić uprawnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.


Przedsiębiorca, który prowadzi gabinet stomatologiczny, musi liczyć się z możliwością kontroli jego podmiotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcję Pracy, bowiem jest on płatnikiem składek oraz pracodawcą, a tym samym spoczywa na nim obowiązek przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uwagi zawarte w poprzednich artykułach, a dotyczące: sposobu poinformowania o planowanej kontroli, terminie inspekcji, miejsca weryfikacji, czasu trwania kontroli, uprawnienia osoby przeprowadzającej stosowne czynności oraz sposób i termin sporządzenia protokołu pokontrolnego pozostają aktualne również dla czynności przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcję Pracy, bowiem prawne ramy kontroli są zakreślone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1829 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2016.963 tekst jednolity) precyzuje na czym ma polegać kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 2 rzeczonej ustawy kontrola może obejmować w szczególności:
• zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
• prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład;
• ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
• prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
• wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;
• dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.

Należy wskazać, że zakres kontroli jest w ustawie wskazany przykładowo a inspektorzy mogą dochodzić dodatkowych informacji, które uznają za niezbędne dla wyjaśnienia swoich wątpliwości. Przedsiębiorca winien mieć na uwadze, że kontroler przeprowadza inspekcję nie tylko w oparciu o dokumentację dostępną w siedzibie podmiotu leczniczego, ale również wykorzystuje dla celów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek. Płatnik natomiast jest obowiązany:
• udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, które są przechowywane u płatnika oraz u osób trzecich w związku z powierzeniem tym osobom niektórych czynności na podstawie odrębnych umów;
• udostępniać do oględzin składniki majątku, których badanie wchodzi w zakres kontroli, jeżeli zalegają z opłatą należności z tytułu składek;
• sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora kontroli zakładu;
• zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym udostępnić środki łączności, z wyjątkiem środków transportowych, oraz inne niezbędne środki techniczne do wykonania czynności kontrolnych, którymi dysponuje płatnik;
• udzielać wyjaśnień kontrolującemu;
• przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej przedłożonej przez płatnika składek.

Co ciekawe ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że inspektor zakładu podlega wyłączeniu z udziału w kontroli w razie stwierdzenia okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność w jego postępowaniu. Co prawda nie wyszczególniono o jakich okolicznościach mowa, niemniej powyższe uregulowanie zdaje się otwierać drogę do kwestionowania osoby kontrolera w oparciu o jego stosunek do podmiotu kontrolowanego.
W działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpisana jest współpraca z innymi podmiotami przeprowadzającymi kontrolę. Dlatego też należy pamiętać, że izby i urzędy skarbowe są obowiązane przekazywać zakładowi informacje o stwierdzonych przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Nadto organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym są zobowiązane do udostępniania zakładowi, na jego wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy.

Przenosząc się do zagadnienia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy jako pracodawcy, należy wpierw wskazać, że celem takiej inspekcji jest przede wszystkim zdeterminowanie czy w gabinecie są przestrzegane przepisy prawa pracy. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2015.640 tekst jednolity) określa zadania tej instytucji i wskazuje, że jest ona powołana do:
• kontroli przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;
• kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontrola przestrzegania obowiązku:
a) informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,
b) opłacania składek na Fundusz Pracy;
c) dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru,
d) prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy;
• kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Co prawda, w trakcie przebiegu kontroli to inspektor zażąda przedłożenia mu stosownej dokumentacji, niemniej mając na uwadze wyżej wymienione zadania inspekcji można niejako przewidzieć zakres dokonywanej przez PIP kontroli. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera naruszeń przepisów prawa pracy, art. 11 ustawy wskazuje, że organy PIP są uprawnione między innymi do:
• nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace lub prowadzących działalność;
• zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
• nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
• skierowania wystąpienia lub wydania polecenia, w razie stwierdzenia innych naruszeń w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że naruszenie przepisów prawa pracy może prowadzić do odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, która to odpowiedzialność jest określona w art. 281 – 283 kodeksu pracy (Dz.U.2016.1666 tekst jednolity) i naraża pracodawcę na grzywnę w kwocie od 1000 do nawet 30.000 złotych.WhiteWash Rotating Power PRT1011-B czarne końcówki 2 sztuki

34.95 zł

WhiteWash Sonic Whitening SW2000 końcówki 2 sztuki

42.95 zł

BioMin C preparat 75ml

34.97 zł