DentiNews.pl

Podmioty uprawnione do kontroli gabinetu stomatologicznego - część IV – urząd kontroli skarbowej

Podmioty uprawnione do kontroli gabinetu stomatologicznego  -	część IV – urząd kontroli skarbowej
W ostatnich latach doszło do zmiany regulacji prawnych, które spowodowały wzmożone kontrole skarbowe w gabinetach stomatologicznych. Od ponad dwóch lat (po 01 marca 2015 roku) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (obecnie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 roku /Dz.U.2016.2177/) nakłada na lekarza dentystę obowiązek rejestrowania każdej transakcji, od której pobiera zapłatę za usługę, za pomocą kasy fiskalnej.

Powyższy obowiązek spowodował konieczność ustalenia przez kontrolerów szeregu okoliczności. Po pierwsze, należało sprawdzić czy lekarze dentyści w ogóle posiadają kasy rejestrujące. Jeżeli już czynili zadość powyższemu obowiązkowi, to czy na pewno wręczają paragon za dokonaną usługę bezpośrednio po zabiegu (badaniu) do rąk pacjenta. Nadto, sam dokument z kasy fiskalnej musi spełniać określone wymogi. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących /Dz.U.2013.363/ paragon fiskalny musi co najmniej zawierać : imię i nazwisko lub nazwę podatnika; adres punktu sprzedaży; numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP); numer kolejny wydruku; datę oraz godzinę i minutę sprzedaży; oznaczenie "PARAGON FISKALNY"; nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację; cenę jednostkową towaru lub usługi; ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku; wartość rabatów lub narzutów, o ile występują; wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów; wartość sprzedaży zwolnionej od podatku; łączną kwotę podatku; łączną kwotę sprzedaży brutto; oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto; kolejny numer paragonu fiskalnego; numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym; numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy; logo fiskalne i numer unikatowy kasy. Przepisy rozporządzenia wskazują, że są to elementy, które powinny obligatoryjne znaleźć się na paragonie – zatem ich brak stanowi uchybienie, które kontroler z łatwością zauważy.

Gabinet Stomatologiczny powinien również posiadać książkę kasy, która stanowi dokumentację dotyczącą kasy fiskalnej używanej przez lekarza dentystę. Rzeczona książka zawiera szczegółowe kryteria i warunki techniczne, które muszą odpowiadać stanowi danej kasy rejestrującej, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu. Nadto, zawiera ona wpisy dotyczące stanu technicznego i przeglądu kasy fiskalnej.

Kontrolerzy uprawnieni do dokonywania kontroli skarbowej mogą badać także szereg innych okoliczności, niż tylko związanych z relatywnie nowym obowiązkiem dokumentacji fiskalnej. Dochodzi również do badania podwójnej refundacji, kiedy to dentysta potencjalnie mógłby pobierać dwa razy zapłatę za tą samą usługę – raz od pacjenta a drugi raz od Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy również badają czy lekarze nie pobierali środków publicznych z NFZ od wizyt, które się nie odbyły. Należy podkreślić, że powyższe działania personelu nie stanowią tylko naruszenia kontraktu z NFZ, ale mogą wypełniać również znamiona przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Należy również pamiętać, że w toku kontroli szczegółowo zostaną sprawdzone następujące okoliczności:
• dokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy;
• wystawianie faktur VAT;
• zapłata składek i ich wysokości na ubezpieczenie społeczne;
• terminowość uiszczania obciążeń publicznoprawnych;
• aktualizacja danych w zgłoszeniu identyfikacji podatkowej;
• naliczanie zaliczek na podatek dochodowy osób zatrudnionych w gabinecie;
• sposób ewidencjonowania i zasadność naliczania kosztów uzyskania przychodu.

Powyższe obowiązki lekarza dentysty najczęściej spotykają się z kontrolą fiskusa. Nie może zatem dziwić okoliczność, że właśnie w powyższych sytuacjach wielokrotnie dochodzi do uchybień.14.99 zł

14.99 zł

Oral-B Pro-Expert Massager - Medium - niebieska

15.99 zł