DentiNews.pl

Pasta do zębów BioMin

Podmioty uprawnione do kontroli gabinetu stomatologicznego – część V – podsumowanie

Podmioty uprawnione do kontroli gabinetu stomatologicznego – część V – podsumowanie
Każdy przedsiębiorca, w tym prowadzący działalność leczniczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, może zostać skontrolowany.

Podmioty, które są uprawnione do przeprowadzenia weryfikacji gabinetu stomatologicznego to organy administracji publicznej, działające w oparciu o wyżej wymienioną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy szczególne, traktujące szczegółowo o zakresie funkcjonowania i uprawnień danej instytucji.

Poprzednie artykuły miały na celu przybliżenie tematyki nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie podmiotu leczniczego. W pierwszym artykule omówiona została instytucja, która najczęściej dokonuje rzeczonych kontroli, co nie powinno zaskakiwać, biorąc pod uwagę okoliczność, że Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na straży realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, między innymi, poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Kolejnym podmiotem, który systematycznie dokonuje weryfikacji gabinetu stomatologicznego jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednakże w tym przypadku kontrola skupia się na przestrzeganiu kontraktu łączącego przedsiębiorcę z NFZ oraz respektowaniu wymogów prawa co do prowadzenia dokumentacji medycznej, zasadności wystawiania recept i dostępności świadczeń zdrowotnych. Z kolei w dalszej kolejności zostały omówione instytucje, które monitorują wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy i wreszcie urząd kontroli skarbowej. Należy podkreślić, że gabinet stomatologiczny może spotkać się z kontrolą ze strony innych podmiotów aniżeli omówione w rzeczonych artykułach, chociażby z Inspekcją Ochrony Środowiska czy też inspektora ochrony przeciwpożarowej, niemniej celem było omówienie podmiotów, które nadzorują gabinety stomatologiczne najczęściej.

Poniżej należy zestawić kilka najważniejszych informacji, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy w czasie przeprowadzania czynności przez uprawniony organ. Po pierwsze, ogólne zasady kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Należy zachęcić gabinety stomatologiczne do lektury art. 77 – 84(d) rzeczonej ustawy, gdzie wskazane zostały między innymi: sposób zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli; zakres czynności kontrolnych, informacje o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy; miejsce, czas i sposób przeprowadzenia czynności; szczegóły prowadzenia książki kontroli; wyniki kontroli; możliwość wniesienia sprzeciwu i wreszcie konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnej z przepisami prawa. Znajomość tychże przepisów jest o tyle istotna, że organy kontroli w zakresie nieuregulowanym kierują się ustawami szczególnymi (np. ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej), których przepisy mogą stać w sprzeczności z ogólnymi zasadami płynącymi z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Znajomość wskazanych przepisów prawa może być podstawą do kwestionowania poszczególnych czynności kontrolerów. Po drugie, należy pamiętać, że kontroler działa w ramach swojego upoważnienia. Na mocy ustaw szczególnych szereg uprawnień został przyznany inspektorom instytucji przeprowadzających kontrolę, natomiast kontroler – czyli osoba, która fizycznie przeprowadza czynności u przedsiębiorcy – może poruszać się jedynie w zakresie swojego upoważnienia. Zatem, przed przystąpieniem do audytu należy szczegółowo zapoznać się z upoważnieniem kontrolera i odmówić dopuszczenia go do dokonywania czynności przekraczających jego zakres. Po trzecie, należy wcześniej przygotować odpowiednią dokumentację a przede wszystkim książkę kontroli w stosownej formie czy to papierowej czy też elektronicznej. Pozostałe dokumenty będą różniły się w zależności od rodzaju podmiotu kontrolującego, który winien poinformować jakie dane ma okazać mu przedsiębiorca. Co ważne, należy również przygotować pracowników do kontroli, weryfikując ich wiedzę i sposób wykonywania przez nich obowiązków jakie nakłada na ich prawo, chociażby co do czystości pomieszczeń w gabinecie. Istotna jest również świadomość konsekwencji, jakie niesie za sobą kontrola przedsiębiorcy.

W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni (art. 77 ust. 1 i ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Możliwe jest również pociągnięcie przedsiębiorcy do odpowiedzialności karnej i cywilnej wskutek powzięcia przez kontrolera informacji przykładowo o pobieraniu środków publicznych od wizyt, które się nie odbyły lub o nieprawidłowym rozliczaniu świadczeń na podstawie kontraktu łączącego przedsiębiorcę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co ważne, naruszenia przepisów prawa pracy czy też innych ustaw szczególnych (np. ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) mogą skutkować wymierzeniem kary za wykroczenie. Jednakże w przypadku drobnych uchybień nie powinniśmy się obawiać tak surowych konsekwencji, bowiem zazwyczaj przedsiębiorca w takim wypadku jest wpierw wzywany do zaniechania naruszeń i podjęcia czynności naprawczych.


Katarzyna Pyrć – aplikantka aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego ze współpracą z Levin College of Law, Uniwersytetu na Florydzie oraz aplikacji ogólnej w KSSiP. Jedna z laureatek pierwszego miejsca dla polskiej drużyny w I półfinale konkursu Themis w 2017 roku organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN z siedzibą w Brukseli). Współpracowała jako wolontariusz z Fundacją Academia Iuris. 
Tandex Flexi Max Ocean Blue 4 szt. granatowy

16.95 zł

Tandex lusterko stomatologiczne - niebieskie

6.55 zł

WhiteWash Sonic Whitening SW1000 wybielające końcówki 2 sztuki

34.5 zł