DentiNews.pl

Pasta do zębów BioMin

Nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego?

Nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego?
Obecne rozporządzenie Ministra Zdrowia z 06 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego określa wykazy oraz warunki realizacji opisanych w tytule rozporządzenia świadczeń gwarantowanych.

Poszczególne wykazy znajdują się w załącznikach do rozporządzenia, w których określone są:
• nazwy świadczenia gwarantowanego;
• kody świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych;
• warunki realizacji świadczenia.

Załączników jest 11 i różnią się rodzajem wykonywanych zabiegów, przykładowo załącznik nr 1 stanowi wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych, natomiast załącznik nr 6 ortodoncji dla dzieci i młodzieży.
Od dnia 15 maja 2017 roku można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, pod wskazanym poniżej linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298351.

Jak wynika ze stanowiska Nr 33/17/P-VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. Prezydium pozytywnie ocenia rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o: leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA, badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów, rentgenodiagnostykę do 5 zdjęć wewnątrzustnych, zdjęcie pantomograficzne z opisem oraz zabezpieczenie bruzd zębów drugich trzonowych do ukończenia 14 roku życia.

Przy okazji opiniowania rzeczonego projektu Prezydium wyraziło zaniepokojenie faktem niewielkiej liczby specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej pracujących w systemie publicznym. W ocenie samorządu lekarskiego powinny zostać zniesione bariery formalne w postaci obowiązku posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub osoby specjalizującej się w stomatologii dziecięcej celem wykonywania przewidzianych w rozporządzeniu procedur.
Nadto, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło następujące uwagi do projektu:
• rozważenie likwidacji ograniczeń w kwestii możliwości zlecania RTG pantomograficznego raz na 3 lata dzieciom i młodzieży wieku od 5 do 18 roku życia, przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych;
• nieprecyzyjne określenie kwestii wyposażenia gabinetu w aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografii. Niezbędne jest precyzyjne określenie, czy gabinet powinien być wyposażony w taki sprzęt, czy wystarczające jest, że znajduje się on w jego lokalizacji;
• uzupełnienie projektu o procedurę unieruchamiana zębów po urazie kompozytem lub szyną kompozytową;
• używanie w projekcie poprawnej terminologii;
• brak w koszyku świadczeń gwarantowanych wielu procedur specjalistycznych znacząco utrudnia realizację programu specjalizacji - włączenie do rozporządzenia koszykowego kontraktów specjalistycznych byłoby ważnym elementem ułatwiającym jednostkom akredytowanym prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego;
• wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia powinien ulec szerokim zmianom, bowiem problem próchnicy dotyczy coraz szerszej grupy dzieci.

Analizując zarówno nowy projekt Ministerstwa Zdrowia, jak i stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej należy dojść do przekonania, że nowe brzmienie rozporządzenia zmierza w dobrym kierunku i w toku prac legislacyjnych należy uwzględnić powyżej przedstawione uwagi. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych, zatem jego ostateczne brzmienie, zapewne, pojawi się już po wakacjach.
Splat Professional GREEN TEA 100ml

16.95 zł

WhiteWash Sonic Whitening SW1000 wybielające końcówki 2 sztuki

34.5 zł

Splat Special ORGANIC 75ml

23.95 zł