DentiNews.pl

BioMin C

Nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego?

Nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego?
Obecne rozporządzenie Ministra Zdrowia z 06 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego określa wykazy oraz warunki realizacji opisanych w tytule rozporządzenia świadczeń gwarantowanych.

Poszczególne wykazy znajdują się w załącznikach do rozporządzenia, w których określone są:
• nazwy świadczenia gwarantowanego;
• kody świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych;
• warunki realizacji świadczenia.

Załączników jest 11 i różnią się rodzajem wykonywanych zabiegów, przykładowo załącznik nr 1 stanowi wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych, natomiast załącznik nr 6 ortodoncji dla dzieci i młodzieży.
Od dnia 15 maja 2017 roku można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, pod wskazanym poniżej linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298351.

Jak wynika ze stanowiska Nr 33/17/P-VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. Prezydium pozytywnie ocenia rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o: leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA, badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów, rentgenodiagnostykę do 5 zdjęć wewnątrzustnych, zdjęcie pantomograficzne z opisem oraz zabezpieczenie bruzd zębów drugich trzonowych do ukończenia 14 roku życia.

Przy okazji opiniowania rzeczonego projektu Prezydium wyraziło zaniepokojenie faktem niewielkiej liczby specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej pracujących w systemie publicznym. W ocenie samorządu lekarskiego powinny zostać zniesione bariery formalne w postaci obowiązku posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub osoby specjalizującej się w stomatologii dziecięcej celem wykonywania przewidzianych w rozporządzeniu procedur.
Nadto, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło następujące uwagi do projektu:
• rozważenie likwidacji ograniczeń w kwestii możliwości zlecania RTG pantomograficznego raz na 3 lata dzieciom i młodzieży wieku od 5 do 18 roku życia, przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych;
• nieprecyzyjne określenie kwestii wyposażenia gabinetu w aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografii. Niezbędne jest precyzyjne określenie, czy gabinet powinien być wyposażony w taki sprzęt, czy wystarczające jest, że znajduje się on w jego lokalizacji;
• uzupełnienie projektu o procedurę unieruchamiana zębów po urazie kompozytem lub szyną kompozytową;
• używanie w projekcie poprawnej terminologii;
• brak w koszyku świadczeń gwarantowanych wielu procedur specjalistycznych znacząco utrudnia realizację programu specjalizacji - włączenie do rozporządzenia koszykowego kontraktów specjalistycznych byłoby ważnym elementem ułatwiającym jednostkom akredytowanym prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego;
• wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia powinien ulec szerokim zmianom, bowiem problem próchnicy dotyczy coraz szerszej grupy dzieci.

Analizując zarówno nowy projekt Ministerstwa Zdrowia, jak i stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej należy dojść do przekonania, że nowe brzmienie rozporządzenia zmierza w dobrym kierunku i w toku prac legislacyjnych należy uwzględnić powyżej przedstawione uwagi. Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych, zatem jego ostateczne brzmienie, zapewne, pojawi się już po wakacjach.
Tandex Extreme - Medium - fioletowa

6.9 zł

14.99 zł

Tandex Hard 19 żółta

8.5 zł