DentiNews.pl

BioMin C

Amalgamat stomatologiczny a nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady – odpowiedź Ministr.

Amalgamat stomatologiczny a nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady – odpowiedź Ministr.
W odpowiedzi na apel nr 6/17/P - VII Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zaskarżenia przez Polskę przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/852 w sprawie rtęci Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w oparciu o art. 263 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie ma podstaw do zaskarżenia przez Polskę przepisów rzeczonego rozporządzenia.

W odpowiedzi przytoczono okoliczności w jakich państwo członkowskie może zaskarżyć akty prawodawcze do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wskazano, że w świetle powyższego Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że nie istnieją podstawy pozwalające na rozpatrzenie apelu Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie.

W konsekwencji Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował do Ministerstwa Zdrowia list, w którym zwrócił się z prośbą o spotkanie z przedstawicielami samorządu lekarzy dentystów w celu omówienia sposobu wprowadzania przepisów rozporządzenia w sprawie rtęci w życie. W piśmie wskazano między innymi, że wobec przyjęcia przez Ministerstwo stanowiska, że brak jest podstaw do zaskarżenia przez Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisów kontrowersyjnego rozporządzenia konieczne jest podjęcie działań związanych z właściwym wdrożeniem regulacji europejskich, uwzględniając przy tym uzasadnione potrzeby lekarzy dentystów oraz ich pacjentów. Przede wszystkim Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wskazał, że stosowanie amalgamatu stomatologicznego zostanie poddane daleko idącym ograniczeniom, mającym bezpośredni wpływ na warunki wykonywania zawodu lekarza dentysty, a także na koszty świadczeń stomatologicznych, w szczególności świadczeń finansowanych ze środków publicznych, dlatego też władze państwowe, w tym resort zdrowia i resort ochrony środowiska, powinny zapewnić:
• sfinansowanie dostosowania gabinetów stomatologicznych do wymogów stawianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci w drodze refundacji poniesionych kosztów ze środków publicznych;
• docelowe odstąpienie od stosowania amalgamatu zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględnione w ramach regulacji dotyczących zasad udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych (wyeliminowanie amalgamatu z użytku jako wypełnienia standardowego na rzecz wypełnień alternatywnych np. kompozytowych czy glassionmerowych) oraz ich właściwej wyceny;
• zmiany w zakresie stosowania amalgamatu stomatologicznego zostaną we właściwy sposób uwzględnione w programach kształcenia przed oraz po dyplomowego lekarzy dentystów.
Realizacja powyższych postulatów jest w ocenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej niezbędna, aby wprowadzane zmiany nie odbiły się negatywnie na polskim systemie opieki stomatologicznej, bowiem dla lekarzy dentystów nowe przepisy dotyczące stosowania amalgamatu będą miały bardzo istotny wpływ na wykonywanie zawodu.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że środowisko lekarskie wskazywało, że każde państwo członkowskie winno we własnym zakresie, uwzględniając krajowe potrzeby ochrony środowiska oraz organizację i zasady finansowania systemu opieki zdrowotnej, podejmować decyzje co do działań, jakie zamierza wdrażać w celu zredukowania emisji rtęci. Co więcej, całkowity zakaz stosowania amalgamatu stomatologicznego nie jest uzasadniony medycznie i na chwilę obecną korzyści wynikające z jego stosowania są wyraźne. Dodatkowo w wielu opracowaniach wskazywano, że amalgamat stomatologiczny wykorzystywany jest głównie przez lekarzy dentystów wykonujących świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego też nie ma potrzeby wyposażania w separatory tego materiału gabinetów, które nie oferują świadczeń z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego, bądź gabinetów oferujących jedynie usługi z zakresu ortodoncji czy protetyki.
Biorąc pod uwagę, że powyższe postulaty nie znalazły odzwierciedlenia w toku prac nad projektem rozporządzenia na obecnym etapie należy współpracować z instytucjami rządowymi i europejskimi nad właściwym wdrożeniem nowego aktu prawnego.

Należy jedynie mieć w pamięci, że rozporządzenie jest aktem, który jest bezpośrednio stosowany w krajowym porządku prawnym po upływie daty jego wejścia w życie w odróżnieniu od dyrektywy, która dopiero wymaga implementacji – czyli wprowadzenia odpowiednim krajowym aktem prawnym rozwiązań realizujących cel dyrektywy. W przypadku rozporządzenia w sprawie rtęci należy zwrócić uwagę, że jest ono bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.Tandex Hard 19 fioletowa

8.5 zł

Oral-B Pro-Expert Anti-Bacterial - Medium - różowa

14.99 zł

Oral-B Complete Anti-Bacterial - Medium - morska

10.99 zł