DentiNews.pl

Pasta do zębów BioMin

Lekarz dentysta w Unii Europejskiej część II - wspólne zasady wykonywania zawodu w państwach członko

Lekarz dentysta w Unii Europejskiej część II -	wspólne zasady wykonywania zawodu w państwach członko
Najważniejszym aspektem w dążeniu do ustanowienia wspólnych zasad w wykonywaniu zawodu lekarza dentysty w Unii Europejskiej była unifikacja kwalifikacji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich.

Obecnie, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2005/36/WE wskazuje podstawowe wymagania jakim musi sprostać osoba, która dąży do uznania jej kwalifikacji do wykonywania regulowanego zawodu w innych państwach członkowskich. Co prawda, szczegółowe zasady wykonywania zawodu lekarza w Unii Europejskiej są rozsiane po wielu aktach prawnych i dotyczą wyspecjalizowanych aspektów pracy z jakimi spotykają się gabinety stomatologiczne na co dzień, w odniesieniu np. do zasad segregowania odpadów medycznych, czy też ochrony danych osobowych. Tym niemniej, trzonem do rozważań o podobieństwach wykonywania tego zawodu na terenie wszystkich państw członkowskich jest Kodeks Etyki Lekarzy Dentystów Unii Europejskiej.

Najnowsza wersja powyższego aktu pochodzi z 2007 roku i znowelizowała uprzednie postanowienia Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists), która jest organizacją non-profit zrzeszającą ponad 340.000 dentystów z całej Europy. Celem tejże organizacji jest promowanie interesów lekarzy dentystów na forum europejskim, rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej, promowania wysokich standardów opieki około dentystycznej oraz aktywne lobbowanie w instytucjach europejskich w celu zapewnienia rozwoju stomatologii z uwzględnieniem ochrony konsumentów, na rzecz których świadczone są usługi dentystyczne. Jednocześnie, aby osiągnąć powyższe cele CED stanowi platformę wymiany informacji między krajowymi stowarzyszeniami stomatologicznymi i wspiera je w zrozumieniu skutków oraz wdrażaniu prawodawstwa unijnego.

Kodeks ma charakter ramowych wytycznych dla wszystkich lekarzy dentystów, wykonujących swój zawód na terenie Unii Europejskiej. Poniżej przedstawione regulacje mają charakter ogólnych zasad, które uzupełniają kodeksy etyki przyjęte w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z punktem 1.1. podstawowymi celami zawodu lekarza dentysty są:
- przyczynianie się do dobra ogółu poprzez promocję zdrowia jamy ustnej społeczeństwa;
- angażowanie się w promowanie niezależności, bezstronności, tajemnicy lekarskiej, autonomii, uczciwości, kompetencji oraz profesjonalizmu;
- promowanie zdrowia jamy ustnej jako składnika zdrowia ogólnego i przyczynianie się do zapewniania równego dostępu do opieki stomatologicznej;
- udostępnianie społeczeństwu swojej specjalistycznej wiedzy i umiejętności;
- szanowanie godności, autonomii i decyzji pacjenta;
- działanie zawsze w najlepszym interesie pacjenta;
- stosowanie aktualnych standardów praktyki.

W stosunku do pacjenta lekarz powinien zachować otwartą postawę, z poszanowaniem jego prawa do wyboru innego dentysty, w postępowaniu kierować się zasadami bezstronności a kwestie rynkowe nie powinny wpływać na opiekę nad pacjentem. Ważnym jest, aby lekarz zawsze miał świadomość zachowania tajemnicy lekarskiej a swoją wiedzę na temat pacjenta wykorzystywał tylko do dobrania odpowiednim metod leczenia.
W kodeksie etyki podkreśla się, że lekarz dentysta musi wykonywać zawód zgodnie z aktualnym stanem wiedzy a zapewnienie odpowiedniej opieki pacjentom polega również i na stałym podnoszeniu kwalifikacji poprzez uaktualnianie swojej wiedzy i umiejętności przez cały okres aktywności zawodowej. Co ważne, lekarz musi powstrzymać się od wygłaszania subiektywnych opinii podważających wiedzę i umiejętności innych dentystów. Nadto, nie budzi wątpliwości, że lekarz dentysta powinien zatrudniać jedynie osoby legalnie wykonujące zawód i współpracować tylko z takimi osobami.

Warto też wspomnieć, że kodeks zawiera załącznik w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w UE, w którym wskazane są, między innymi, jakie informacje handlowe powinno zamieszczać się na stronie internetowej gabinetu stomatologicznego.
Za naruszenie zasad etyki lekarze dentyści ponoszą ogólną odpowiedzialność zawodową na zasadzie art. 53 i następne ustawy z dnia 02 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 r. poz. 522).
14.99 zł

Arm Hammer Spinbrush Pro Whitening wybielająca szczoteczka elektryczna - granatowa

28.95 zł

Tandex Flexi Max Lilac Tapered 4 szt. fioletowy

16.95 zł